LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

Pirmininkė – Reda Tumelienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė,

Pirmininko pavaduotoja – Jolita Račkauskienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Sekretorė – Jūratė Simniškienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

Nariai:  Daiva Kulvinskienė, vyresnioji auklėtoja,

Vilija Brazaitienė, auklėtojos padėjėja,

Ona Šimanskienė, auklėtojos padėjėja,

Ingrida Povilaitienė, tėvų atstovė;

Edgaras Kursevičius, tėvų atstovas,

Remigijus Petrucionis, tėvų atstovas.

 

MOKYTOJŲ  TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

Pirmininkė – Renata Sakalauskienė lopšelio-darželio direktorė.

Sekretorė – Vida Kudirkienė, vyresnioji auklėtoja.

MOKYTOJŲ TARYBA:

  1. Aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus.
  2. Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus.
  3. Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą.
  4. Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas.
  5. Skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.
  6. Kartu su logopedu, sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistu sprendžia vaikų   sveikatos, saugios veiklos poilsio ir mitybos klausimus.

 

VAIKO  GEROVĖS  KOMISIJA – vertina mokyklos aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, numato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo ir kt. formas.

Pirmininkė – Jolita Lekavičienė, vyresnioji logopedė.

Pirmininko pavaduotoja – Dovilė Sušinskienė, vyresnioji socialinė pedagogė.

Sekretorė – Daiva Kulvinskienė, vyresnioji auklėtoja.

Nariai:

Ramutė Čelkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Rūta Šeštakauskė, sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė,

Vilija Liorencienė, vyresnioji auklėtoja.  

            Justė Matijošaitienė, tėvų atstovė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, komisijų posėdžių datas, nutarimus, rengia mokytojų atestacijos programą, svarsto klausimus dėl mokytojų atestacijos ir priima spendimus.

Pirmininkė – Ramutė Čelkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Vida Kudirkienė, vyresnioji auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė.

Nariai:

           Jolita Lekavičienė, mokytojų tarybos atstovė;

     Daiva Kulvinskienė, darželio tarybos atstovė;

     Elena Šventoraitienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

DARBO TARYBA –  tarpininkas tarp darbdavio ir darbuotojų. Ji informuoja, konsultuoja su darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių įgyvendinimu ir gynimu susijusiais klausimais.

Pirmininkė – Jolita Račkauskienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Sekretorė – Vida Kudirkienė, vyresnioji auklėtoja,

Narė – Janina Landžiūtė, auklėtoja.

 

Atnaujinta  2021-02-24.