Lopšelis-darželis įsteigtas 1974 m. spalio 1 d., veiklos pradžia 1975 m. vasario 25 d. 1976 metais vaikų lopšeliui-darželiui suteiktas vardas „Eglutė“.

Įstaiga dirba etnokultūros ir sveikatingumo kryptimis. 1996 metais muzikai gabūs vaikai suburti į etnografinį ansamblį „Spygliukas“. 1999 m. vasario 1 d. įrengtas baseinas.

Pagrindinė įstaigos veikla ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Sukomplektuota 10 grupių, iš jų 2 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Grupių darbo režimas 10,5 val.

VIZIJA

Aukštos pedagoginės kultūros švietimo įstaiga, orientuota į vaiko sveikatos, kaip visapusiškos fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės, ugdymą.

MISIJA

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo(-si) poreikius, užtikrinančius sėkmingą vaiko pasirengimą ugdymuisi mokykloje, sudaryti sąlygas sveikos gyvensenos ir etninių vertybių plėtojimui, siekti darnaus bendradarbiavimo su šeima, efektyviai naudoti darželiui skirtus išteklius.

PRIORITETAI:

 1. Ugdymo kokybės gerinimas.
 2. Socialinės, emocinės, fizinės sveikatos stiprinimas.
 3. Žmogiškųjų išteklių užtikrinimas.

TIKSLAI:

 1. Tobulinti ugdymo(-si) kokybę.
 2. Gerinti aplinkos saugumą, kurti savitumą.
 3. Užtikrinti žmogiškųjų išteklių tobulinimo kokybę.

UŽDAVINIAI:

 1. Tobulinti ugdymosi pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašą siekiant vaikų motyvacijos.
 2. Plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo formas siekiant pedagogų ir tėvų veiklos dermės.
 3. Kurti modernią, saugią, sveiką, aktyvinančią ugdymo(-si) aplinką, taupiai ir racionaliai panaudoti finansinius išteklius.
 4. Užtikrinti veiksmingą psichologinių, socialinių ir specialiųjų pedagoginių poreikių tenkinimą.
 5. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
 6. Burti (telkti) darželio pedagogus, nepedagoginius darbuotojus saviugdai, savianalizei, kvalifikacijos (įsi-)vertinimui.

 

Atnaujinta 2018-04-05.