LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

Pirmininkė – Marija Kauneckienė, vyresnioji auklėtoja,

Sekretorė – Daiva Rinkevičienė, sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė.

Nariai:

Larisa Kučinskienė – vyresnioji auklėtoja;

Vilma Žemaitaitienė – kūno kultūros pedagogė;

Kristina Dubickienė – auklėtojos padėjėja;

Ona Šimanskienė – auklėtojos padėjėja;

Gintarė Ramunskevičienė – tėvų atstovas;

Roberta Ūsienė – tėvų atstovas;

Agnė Kriaučeliūnienė – tėvų atstovas.

 

MOKYTOJŲ  TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

Pirmininkė – Renata Sakalauskienė lopšelio-darželio direktorė.

Sekretorė – Vida Kudirkienė, vyresnioji auklėtoja.

MOKYTOJŲ TARYBA:

  1. Aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus.
  2. Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus.
  3. Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą.
  4. Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas.
  5. Skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.
  6. Kartu su logopedu, sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistu sprendžia vaikų   sveikatos, saugios veiklos poilsio ir mitybos klausimus.

 

VAIKO  GEROVĖS  KOMISIJA vertina mokyklos aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, numato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo ir kt. formas.

Pirmininkė – Jolita Lekavičienė, vyresnioji logopedė.

Sekretorė – Daiva Valasevičienė, vyresnioji auklėtoja.

Nariai:

Ramutė Čelkevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,

Daiva Rinkevičienė, sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė,

Marija Kauneckienė, vyresnioji auklėtoja,

Asta Petrauskienė, socialinė pedagogė,

Zita Kumpienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, komisijų posėdžių datas, nutarimus, rengia mokytojų atestacijos programą, svarsto klausimus dėl mokytojų atestacijos ir priima spendimus.

Pirmininkė – Ramutė Čelkevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Vida Kudirkienė, vyresnioji auklėtoja.

Nariai:

Vida Kudirkienė – mokytojų tarybos atstovė;

      Marija Kauneckienė – mokytojų tarybos atstovė;

      Vilija Liorencienė – mokytojų tarybos atstovė;

      Larisa Kučinskienė – mokytojų tarybos atstovė;

      Elena Šventoraitienė – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

            vyriausioji specialistė.

 

 

Atnaujinta 2017-01-31.