Lopšelis-darželis įsteigtas 1974 m. spalio 1 d., veiklos pradžia 1975 m. vasario 25 d. 1976 metais vaikų lopšeliui-darželiui suteiktas vardas „Eglutė“.

Įstaiga dirba etnokultūros ir sveikatingumo kryptimis. 1996 metais muzikai gabūs vaikai suburti į etnografinį ansamblį „Spygliukas“. 1999 m. vasario 1 d. įrengtas baseinas.

Pagrindinė įstaigos veikla ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Sukomplektuota 10 grupių, iš jų 2 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Grupių darbo režimas 10,5 val.

VIZIJA

Demokratiška, saugi, atvira pokyčiams, etnokultūrinį paveldą, tautos ir lopšelio – darželio tradicijas sauganti ir puoselėjanti, teikianti kokybiškas šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas, ugdanti vaiką modernioje, saugioje, jaukioje ugdymosi aplinkoje

 

MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, ugdyti savarankišką, laisvą, kūrybišką, savimi pasitikinčią iniciatyvią asmenybę.

 

PRIORITETAS

Kūrybiškas ugdymas, kūrybiškas vaikas, kūrybingas pedagogas.

 

TIKSLAS

Siekti vaikų ugdymo individualizavimo, kuriant saugią, sveiką, kūrybiškumą skatinančią aplinką ir prasmingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

 

UŽDAVINIAI

  1. Ugdymo turinio ir proceso planavimas, tenkinant individualius vaiko poreikius.
  2. Tęsti saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.
  3. Plėtoti darželio bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

 

Atnaujinta 2017-01-31.